Andreas Rüfenacht

Andreas Rüfenacht

Andreas Rüfenacht, Dr. des., art historian, has been Curator of Art at the Museum zu Allerheiligen Schaffhausen since April 2018.